fbpx

REGULAMIN

 1. Regulamin dotyczy studia Joga Metro Wola, zlokalizowanego przy ul. Bitwy pod Lenino 13 w Warszawie, określanego dalej jako Studio. Osobę korzystającą z usług Studia nazywa się dalej Klientem bądź Uczestnikiem.
 2. Administratorem serwisu jest Vitalna Spółdzielnia Socjalna (NIP 7011029152, REGON 388687810) z siedzibą w Warszawie (01-118) przy ul. Bitwy pod Lenino 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000892358, kontaktowy nr tel.: +48532180009.
 3. Na zajęcia prowadzone są zapisy poprzez stronę internetową https://ochotanajoge.pl/zajecia oraz https://app.fitssey.com/jogametrowola/frontoffice. System rezerwacji zajęć obsługiwany jest przez firmę lightenbody z siedzibą przy ul. Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP: 7532294721, REGON: 362814110, której Studio powierzyło przetwarzanie danych osobowych.
 4. Zapisy przyjmowane są najwcześniej 30 dni przed zajęciami i najpóźniej 6 godziny przed zajęciami.
 5. Osoby zapisane, które nie zrezygnują z zajęć na 4 godziny przed przyjściem, uważane są za obecne, a wejście z karnetu i/lub kaucja rezerwacyjna są pobierane.
 6. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 7. Realizacja sprzedaży karnetów wymaga rejestracji danych Uczestnika, który zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Rejestrując się Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Studio swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług i zapewnienia sprawnego kontaktu z Uczestnikiem.
 8. Dane osobowe Uczestnika wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o ofercie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
 9. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

PŁATNOŚCI

Dokonywanie płatności możliwe jest w następującej formie:

 • poprzez przelew online za pośrednictwem operatora Przelewy24 – obsługę płatności elektronicznych i kart płatniczych prowadzi w tym przypadku: Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068
 • gotówką
 • za pomocą terminala płatniczego w lokalu Studia
 • za pomocą przelewu bankowego na rachunek Studia


REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Studio oraz pozostałe reklamacje i skargi można składać:
  • pisemnie na adres: Vitalna Spółdzielnia Socjalna, ul. Bitwy pod Lenino 13, 01-118 Warszawa
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
 2. Opis reklamacji powinien zawierać:
  • informacje i okoliczności dotyczące przyczyn lub powodów reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości
  • dane kontaktowe składającego reklamację – imię, nazwisko, adres
  • oczekiwany przez składającego sposób rozpatrzenia reklamacji
 3. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
 4. Studio udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany przez reklamującego adres, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Studio jest uprawnione do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie, jak również wówczas, gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem serwisu w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Termin odstąpienia liczony jest od daty zakupu karnetu.
 2. Klient, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Studio o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wysyłając wiadomość e-mail na adres .
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Studio zobowiązane jest zwrócić Klientowi otrzymane od niego płatności. Zwrot płatności następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Studio oświadczenia Klienta odstąpieniu od umowy.
 4. Odstąpienie od umowy, a tym samym rezygnację z uczestnictwa w zajęciach należy składać przed całkowitym wykorzystaniem wykupionego karnetu.
 5. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy m.in. o świadczenie usług, jeżeli usługa została w pełni wykonana za zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Studio utraci prawo odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Klienta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
 7. Sytuacja taka występuje w przypadku, w którym Klient poprzez przystąpienie do korzystania z zakupionego dostępu do zajęć [karnetu] (poprzez rozpoczęcie uczestnictwa w zajęciach lub nie odwołanie rezerwacji zajęć, które się odbyły) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy dotyczącej dostępu do zajęć, wyrazi zgodę na wykonanie przez Studio usługi polegającej na prowadzeniu zajęć przed upływem okresu do odstąpienia od zawartej na odległość umowy, a te zajęcia się w pełni odbędą.

Joga (Vinyasa, Yin, Ashtanga, Hatha), Pilates, Masaż Tajski