fbpx

Regulamin

I. Zasady ogólne

 1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez „JOGA METRO WOLA", dalej zwanym Studiem, jest równoznaczna z  przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów. 

 2. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od obowiązku jego przestrzegania. 

 3. Studio zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 

 4. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Studio mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowane opłaty za zajęcia zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie Cennik

 5. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników inne osoby nie mają prawa przebywania na sali ćwiczeń.

 

II. Wstęp do Studia

 1. Po wejściu do Studia zmień obuwie na czyste (np. klapki, skarpety, itp.) 

 2. W szatni swoje rzeczy możesz złożyć w szafce. Rzeczy wartościowe zabierz ze sobą na salę ćwiczeń. Studio nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników zajęć pozostawione w szatni, szafkach oraz w innych pomieszczeniach Studia. W przypadku ewentualnej kradzieży, Studio  jest zobowiązane do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć i kursów powinni poinformować Recepcję o zgubie niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce. 

 3. Studio jest otwarte w godzinach zajęć zgodnie z planem zajęć, ok. 15 minut przed pierwszymi zajęciami w danym dniu – porannymi lub popołudniowymi. 

 4. Jeżeli masz uwagi co do rozkładu zajęć i ich doboru w Studio – napisz do nas: . Dołożymy wszelkich starań by Studio odpowiadało Twoim potrzebom. Działając zgodnie z Waszymi sugestiami, plan zajęć może się zmieniać.

III. Opłaty za zajęcia

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami. 

 2. Uczestnictwo w zajęciach wymaga rezerwacji miejsca na sali ćwiczeń za pośrednictwem systemu rezerwacji online. 

 3. Wysokość opłat za zajęcia znajdziesz na stronie Cennik

 4. Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia i uprawnia do:

  • korzystania z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć 

  • używania sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, pasy, klocki i wałki itp. 

  • używania na sali ćwiczeń własnej maty 

  • korzystania z instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali 

 5. Karnet jest dowodem wpłaty i jest widoczny na koncie klienta w systemie rezerwacji online. 

 6. Posiadacze kart partnerskich (Medicover Sport, PZU Sport) dokonują również rezerwacji miejsca za pośrednictwem systemu rezerwacji online.

 7. Posiadacze kart partnerskich zobowiązani są do rejestracji wejścia zgodnie z wymaganiami wystawcy karty oraz okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, identyfikującego klienta, zgodnie z Regulaminem Partnera.

 8. Ceny za poszczególne ”kursy/warsztaty” ustalane są indywidualnie, w zależności od danego wydarzenia i cena ta umieszczana jest w cenniku. 

 9. Studio zastrzega sobie prawo dokonywania indywidualnych promocji.

IV. Rezerwacja miejsc na zajęciach i ich odwoływanie

 1. Zajęcia rezerwujemy poprzez platformę Fitssey. Wymagana jest rejestracja z podaniem przynajmniej adresu e-mail.

 2. Jeżeli zarezerwowałaś/eś miejsce na danych zajęciach i wiesz, że nie będziesz mogła/mógł z nich skorzystać; odwołaj je! Odwołanie zajęć później niż 3 godziny przed ich rozpoczęciem spowoduje, że zajęcia zostaną zakwalifikowane jako wykorzystane, a w przypadku posiadaczy kart partnerskich zostanie naliczona opłata w wysokości 15 zł.

 3. Studio zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć w przypadku zbyt małej liczby chętnych. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, powiadamiamy o odwołaniu zajęć poprzez wiadomość SMS i/lub e-mail.

V. Uczestnictwo w zajęciach

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 2. Na zajęcia zabierz odpowiedni strój – luźny i nie krępujący ruchów, zgodny z zajęciami, w których masz uczestniczyć.

 3. Na zajęciach ćwiczymy boso lub w skarpetach (tzw. „skarpety do jogi” – zazwyczaj gumowane od spodu). Maty do ćwiczeń są dostępne w studio. Zachęcamy jednak do kupienia własnej. Istnieje możliwość pozostawienia maty w studiu.

 4. Posiłek zjedz maks. 2-3 godziny przed zajęciami. „Pełny brzuch” ogranicza Twoją sprawność.

 5. Zajęcia tworzą jedną całość – nie przychodź spóźniona/y ani nie wychodź przed czasem.

 6. Przed wejściem na salę wyłącz / wycisz telefon komórkowy. Nie rozmawiaj w trakcie zajęć.

 7. Nie przychodź na zajęcia po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub silnych leków.

 8. Dbaj o porządek w studiu, zostawiaj miejsce w takim stanie w jakim chciał(a)byś je zastać.

 9. Jeżeli odczuwasz problemy zdrowotne – poinformuj o tym instruktora, a wcześniej skonsultuj je ze swoim lekarzem i upewnij się, że takie zajęcia są dla Ciebie odpowiednie. Studio nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub inne dolegliwości zdrowotne, które dotknęły osoby podejmujące aktywność ruchową bez konsultacji lekarskiej.

 10. Musisz wiedzieć, co możesz i co jest dla Ciebie odpowiednie.

 11. Ćwicz we własnym tempie i w granicach własnych możliwości. Nie rywalizuj.

VI. Bezpieczeństwo na zajęciach

 1. Studio nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków.

 2. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje uczestników zajęć powstałe na terenie Studia. Uczestnik zajęć oświadcza, że wykonuje ćwiczenia na zajęciach na własną odpowiedzialność.

 3. Uczestnik przed rozpoczęciem zajęć w studio powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w wybranych zajęciach w Studiu. Osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, mogą uczestniczyć w zajęciach jedynie za zgodą swojego lekarza, przedstawioną na piśmie.

 4. Uczestnik zajęć regularnych / kursów / warsztatów, wydarzeń sportowo-rekreacyjnych itp. organizowanych przez Studio oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.

 5. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia (wymagana pisemna zgoda prawnego opiekuna osób poniżej 18 roku życia).

 6. Zabrania się przebywania na sali bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niestosowania się przez uczestnika zajęć do poleceń instruktora wyłączną odpowiedzialność ponosi uczestnik.

 7. Uczestnik zajęć nie może sam wykonywać zaawansowanych ćwiczeń (np. pozycje odwrócone) bez asekuracji instruktora, chyba że instruktor stwierdzi, że uczestnik zajęć może dane ćwiczenie sam już wykonać.

 8. Uczestnik zajęć nie ma prawa ćwiczyć w biżuterii - pierścionki, bransoletki, kolczyk w brzuchu i innych nietypowych miejscach, które mogą powodować uszkodzenia ciała i sprzętu/pomocy na którym ćwiczy.

 9. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do dbania o sprzęt/pomoce, na którym ćwiczy i zgłaszania instruktorowi każdej nietypowej sytuacji lub uszkodzenia związanej ze sprzętem/pomocami.

 10. Zabrania się uczestnikowi samodzielnego rozkręcania, przykręcania lub innej modyfikacji sprzętu/pomocy udostępnionego uczestniczkom zajęć.

 11. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor ma prawo do niewpuszczenia na salę osób spóźniających się.

 12. Studio ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub w inny sposób jest niestosowne, nie przestrzega Regulaminu zajęć, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy za zajęcia.

 13. Osoby przebywające na terenie Studio zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż oraz zachowania czystości, poszanowania mienia Studia oraz innych uczestników zajęć.

 14. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w Studio.

 15. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.

 16. Na terenie Studia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.

 17. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Studia.

 18. Podczas zajęć zabronione jest picie, jedzenie, żucie gumy, ssanie cukierków, itp. ze względu na bezpieczeństwo uczestników zajęć.

VII. Pozostałe zasady

 1. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Studia,  w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez  Studio i jego patronów.

 2. Uczestnik ma możliwość wykonania sesji fotograficznej we wnętrzach Studia tylko za zgodą właściciela. Zdjęcia wykonane podczas sesji mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie na użytek własny. Wykorzystanie tych zdjęć w celach komercyjnych (reklama zajęć tanecznych, reklama warsztatów, reklama innej szkoły /studia/klubu itp.) jest zabronione.

 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Studio, w celach związanych z realizacją zapisów w systemie rezerwacji online oraz informacyjnych i marketingowych (newslettter), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późń. zm.). Uczestnik zajęć w dowolnym momencie może zażądać usunięcia jego konta z systemu rezerwacji online.

 4. Osoby, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć.

 5. Wszystkie reklamacje prosimy zgłaszać na adres: .


Polityka prywatności

I. Dane osobowe.

§ 1

1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez JOGA METRO WOLA za pośrednictwem systemu rezerwacji miejsc online na zajęciach musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych, które są niezbędne do utworzenia konta Użytkownika i korzystania z funkcjonalności systemu rezerwacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla skorzystania z w/w usług. 

2. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza dotyczącego rejestracji konta w systemie rezerwacji online miejsc na zajęciach organizowanych przez Studio, korespondencji ze Studiem oraz inne dane osobowe zebrane przez Studio w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez Studio, za pośrednictwem systemu rezerwacji miejsc online na zajęciach są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

§ 2

1. Administratorem danych osobowych jest VITALNA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA z siedzibą w Warszawie (01-118) przy ul. Bitwy pod Lenino 13, KRS 0000892358, NIP 7011029152.

2. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie umowy zawartej z nim według przepisów art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 3

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia w dowolnym momencie – samodzielnie w systemie rezerwacji online, a także usunięcia – poprzez skierowanie do Studia żądania usunięcia profilu w systemie rezerwacji online.

§ 4

1. Studio przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania rezerwacji miejsca na zajęciach organizowanych przez Studio. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji ze Studiem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi lub powiadomienia go o zmianach w grafiku, zmianie instruktora, odwołaniu zajęć, itp. związanych z organizacją zajęć. Studio może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika także w innych prawem dopuszczalnych sytuacjach określonych w ustawach wskazanych w postanowieniu § 1 ust. 3.

2. Studio może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych, a w szczególności wysyłania newslettera  na podane adresy e-mail lub numer telefonu.

3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera.

§ 5

Dane osobowe zebrane przez Studio mogą zostać przekazane upoważnionym podmiotom lub organom państwowym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

II. Pliki cookies.

§ 6

1. Studio wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies mogą być odczytywane przez system informatyczny wykorzystywany przez Studio.

2. Studio przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:

 • świadczenia usług oferowanych przez Studio 

 • dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika 

 • marketingowych i statystycznych Studia oraz podmiotów z nim współpracujących 

 • zabezpieczenia ankiet i sond internetowych przeprowadzanych przez Studio przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby 

 • prezentacji reklam dopasowanych do preferencji Użytkownika 

§ 7

1. Studio informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

2. Studio wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Studio, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu Operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies:

III. Dane zawarte w logach systemowych.

§ 8

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą system rezerwacji online jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

IV. Środki techniczne stosowane przez Studio.

§ 9

Studio stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

V. Inne.

§ 10

Podanie imienia i nazwiska w celu skorzystania z usługi rezerwacji miejsca na zajęciach jest dobrowolne, ale konieczne dla właściwej realizacji oferty Studia. W przypadku braku wcześniej rezerwacji udział w zajęciach organizowanych przez Studio – możliwy jest jedynie w przypadku wolnych miejsc, zgodnie z zapisami Regulaminu Studia.

§ 11

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Studio polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: .

Joga (Vinyasa, Yin, Ashtanga, Hatha), Pilates, Masaż Tajski